Матеріалізація наукової роботи

2 лютого 2018 р. у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського відбувся круглий стіл “Книга і слово в козацькій Україні: Іоаникій Ґалятовський”. Спілкування чернігівських і ніжинських науковців і музейних працівників з колегами з Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Інституту історії України НАНУ, Національної бібліотеки України імені В. Вернадського вкотре засвідчило важливу роль і місце Чернігівщини в історії України.

Сприяла цікавій розмові й обміну науковою інформацією і виставка прижиттєвих видань творів І. Ґалятовського, І. Ґізеля, П. Могили, Л. Барановича та інших стародруків ХVІІ ст. із зібрання музею. Серед них було представлено чотири пам’ятки, що походять з колекції В.В. Тарновського, відзначення 180-річчя від дня народження якого цього року – одна з топ тем у діяльності музею.

Матеріальним результатом наукового зібрання стали видання, які учасники круглого столу подарували бібліотеці музею, а саме:

Презентована чернігівцям монографія доктора історичних наук – Н. Яковенко. У пошуках нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського. – Київ: Лаурус; Критика, 2017. – 704 с., бібл., іл., видання якої і підштовхнуло музей до організації круглого столу. Йдеться не лише про біографію і твори найпопулярнішого свого часу церковного письменника, архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря І. Ґалятовського. Непересічна творча активність героя книги слугує вдячним тлом для реконструкції типу ранньомодерного інтелектуала-богослова києво-могилянського кола. Праця містить ґрунтовний науковий апарат: бібліографія, список ілюстрацій, покажчик; у додатках подані посилання в українських творах Ґалятовського та відомості про авторів, згаданих чи використаних письменником.

Teatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталії Яковенко. – К.: Laurus, 2012. – 624 с., іл. Збірник наукових статей, тематика яких значною мірою близька до власних наукових уподобань ювілярки. Опублікований повний список праць – від перших статей до книг й інтерв’ю – дає уявлення про широту інтересів ученого, популярність і затребуваність творчого доробку знаного українського історика, професора Національного університету “Києво-Могилянська академія” Н.М. Яковенко.

Дениско Л.М., Рудакова Ю.К. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: каталог. – К., 2017. – 350 с. У каталозі представлені зображення та описано 469 екслібрисів ХVІІ–ХХ ст. Серед них: 232 книжкові знаки приватних осіб або родин, 50 – установ, як-от: наукові і навчальні заклади, товариства, музеї; вперше представлені екслібриси книготорговців, книгарень, книжкових складів, бібліотек при книгарнях – 79 знаків; вміщено й 26 книжкових знаків палітурників та власників футлярних фабрик. Каталог містить покажчик установ та іменний покажчик.

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3 т. /Редактор-упорядник Л. Довга.

Т. І /Укл., передмова Л. Довга; перекл. Р. Кисельова. – Кн. 1. – Київ-Львів: Свічадо, 2012. – 624 с.; Кн. 2. – Київ–Львів: Свічадо, 2009. – 358 с. У кн. 1 вміщено переклад українською мовою богословського трактату І. Ґізеля “Мир съ Б(о)гомъ ч(е)л(о)веку, или Покаяніє с(вя)тоє, примиряющеє Б(о)гови ч(е)л(о)века” (К.: Друкарня КПЛ, 1669), а також оригінальний текст “Наука о тайне с(вятого) покаянїя. То есть о правдивой и сакраменталной Исповеди. Приданы су(т) к тому и лекарства на грехи, и выводы о пожи(т)ку частои исповеди…” (К.: Друкарня КПЛ, 1671). Другий твір написаний староукраїнською мовою, тому публікується в оригіналі з доповненням словника маловживаних та застарілих слів. Крім того книга містить покажчики цитувань Святого Письма; біблійних імен, етнонімів. топонімів та понять; власних імен та географічних назв; термінологічний. У кн. 2 вміщена факсимільна копія трактату “Мир с Богом чоловіку”.

Т. ІІ /Критичний текст і переклад укр. мовою М. Симчика та Я. Стратій. – Київ–Львів: Свічадо, 2011. – 462 с. Опубліковані дві частини філософського курсу І. Ґізеля “Трактат про всю філософію” – перший зі збережених до сьогодні повний філософський курс, який викладали у Києво-Могилянській колегії. У додатках вміщено глосарій латинських філософських термінів, термінологічний, предметний та іменний покажчики латинською та українською мовами. Варто зауважити, що досі в Україні не було опубліковано жодного критичного тексту латиномовних філософських курсів професорів Києво-Могилянської академії.

Т. ІІІ. – Київ–Львів: Свічадо, 2010. – 453 с. До третього тому увійшли праці сучасних українських і зарубіжних учених, присвячені творчості І. Ґізеля, написані спеціального для цього видання. Завершують його іменний та предметний покажчики.

Л. Довга. Система цінностей в українській культурі ХVІІ століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля). – Київ–Львів: Свічадо, 2012. – 346 с. У книзі вперше зроблено спробу розглянути українську культуру доби Бароко крізь призму системи цінностей, які сповідували і поширювали ієрархи Київської православної митрополії другої половини ХVІІ ст.

М. Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у ХVІІІ столітті. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – 272 с. – (Серія “Українське християнство”, т. 4). Автор монографії досліджує процес поступового перетворення у ХVІІІ ст. Київської православної митрополії на частину уніфікованої й дисциплінованої імперської синодальної Церкви. На особливу увагу заслуговує аналіз помітних змін у позиціонуванні київської духовної еліти як своєрідної відповіді на російську політику уніфікації. Книжка містить бібліографію, географічний та іменний покажчики.

Чотири видання презентують наукову роботу Національного університету “Києво-Могилянська академія”: Шлях у чотири століття: Матеріали Міжнародної наукової конференції “AD FONTES – ДО ДЖЕРЕЛ”, до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії. 12–14 жовтня 2015 року. – К.: НаУКМА, 2016. – 292 с. та науковий збірник “Київська Академія”. – Вип. 11, 12, 13.